Nối nhiều file excel thành một file excel bằng marco Excel 2010

 

Để gom nhiều file excel thành một file excel duy nhất bạn thực hiện các bước sau:

Tạo 1 file export hoàn toàn mới “New Microsoft Excel Worksheet.xlsx”, tiếp theo mở file excel lên và chọn trên thanh menu “View” → “Macro”.

Excel_03

 

Trong bảng Macro tại ô Marco Name điền MergeFilesExcel, Macros in chon This Workbook, tiếp theo chọn nút Create chương trình “Microsoft Visual Basic for Applications” sẽ hiển thị.

Excel_04
Trong cửa sổ Module1 điền đoạn mã dưới đây

CODE:

Sub MergeFilesExcel()
Dim path As String, ThisWB As String, lngFilecounter As Long
Dim wbDest As Workbook, shtDest As Worksheet, ws As Worksheet
Dim Filename As String, Wkb As Workbook
Dim CopyRng As Range, Dest As Range
Dim RowofCopySheet As Integer

RowofCopySheet = 2

ThisWB = ActiveWorkbook.Name

path = "Đường dẫn thư mục chứa các tập tin excel cầm gom lại."

Application.EnableEvents = False
Application.ScreenUpdating = False

Set shtDest = ActiveWorkbook.Sheets(1)
Filename = Dir(path & "\*.xls", vbNormal)
If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
Do Until Filename = vbNullString
If Not Filename = ThisWB Then
Set Wkb = Workbooks.Open(Filename:=path & "\" & Filename)
Set CopyRng = Wkb.Sheets(1).Range(Cells(RowofCopySheet, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count))
Set Dest = shtDest.Range("A" & shtDest.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1)
CopyRng.Copy Dest
Wkb.Close False
End If

Filename = Dir()
Loop

Range("A1").Select

Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True

MsgBox "Ket Thuc!"
End Sub

Tiếp nhấn nút run màu xanh bên trên bảng menu icon , hoặc trên thanh menu chọn “Run” → “Run Sub/UserForm F5”

Excel_06
Sau khi chạy xong một bảng thông báo kết thúc sẽ hiện thị, bạn chọn “OK” để kết thúc quá trình gom tập tin. Dữ liệu của các tập tin excel sẽ được gom lại trong tập tin “Microsoft Visual Basic for Applications”

blog.vnlives.net

Bình luận